Select Page

Bảng chữ cái Hawaii chỉ có 12 ký tự

Bảng chữ cái Hawaii chỉ có 12 ký tự

Bảng chữ cái tiếng Hawaii chỉ có 12 ký tự:

  • gồm 5 nguyên âm (a, e, i, o, u)
  • và chỉ có 7 phụ âm (h, k, l, m, n, p, w).

 

Source: Alternative-hawaii.com

Share This