Select Page

Độ F và độ C bằng nhau ở nhiệt độ -40

Độ F và độ C bằng nhau ở nhiệt độ -40

Công thức chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ giữa độ Fahrenheit (°F) và Celsius (°C).

T(°F) = T(°C) × 1.8 + 32

Một điều thú vị giữa độ Fahrenheit (°F) và Celsius (°C) là chúng bằng nhau ở -40°.

Dưới đây là bảng chuyển đổi nhiệt độ tham khảo giữa độ Fahrenheit (°F) và Celsius (°C).

Celsius (°C)Fahrenheit (°F)
-50 °C-58.0 °F
-40 °C-40.0 °F
-30 °C-22.0 °F
-20 °C-4.0 °F
-10 °C14.0 °F
-9 °C15.8 °F
-8 °C17.6 °F
-7 °C19.4 °F
-6 °C21.2 °F
-5 °C23.0 °F
-4 °C24.8 °F
-3 °C26.6 °F
-2 °C28.4 °F
-1 °C30.2 °F
0 °C32.0 °F
1 °C33.8 °F
2 °C35.6 °F
3 °C37.4 °F
4 °C39.2 °F
5 °C41.0 °F
6 °C42.8 °F
7 °C44.6 °F
8 °C46.4 °F
9 °C48.2 °F
10 °C50.0 °F
20 °C68.0 °F
30 °C86.0 °F
40 °C104.0 °F
50 °C122.0 °F
60 °C140.0 °F
70 °C158.0 °F
80 °C176.0 °F
90 °C194.0 °F
100 °C212.0 °F

1

Share This