Select Page

Mỗi vị vua trên bộ bài đại diện cho một vị vua vĩ đại trong lịch sử.

Mỗi vị vua trên bộ bài đại diện cho một vị vua vĩ đại trong lịch sử.

Cơ – Charlemagne;

Rô – Julius Caesar.

Chuồn – Alexander Đại đế;

Bí – Vua David;

payingcards-7

Source: Wikipedia

Share This